Звіт директора школи за 2021-2022 навчальний рік


Аналіз діяльності педагогічного колективу Спеціальної школи № 5 ім. Я.П. Батюка м. Києва за 2021-2022 навчальний рік

Стрімкість наукового поступу людства, поглиблення його перетворювального впливу на всі аспекти людської життєдіяльності та відповідне розширення освітніх завдань спонукають до визначення концептуальних засад сучасного освітнього середовища, орієнтованого на інтереси особистості й тенденції суспільного розвитку. Освітня діяльність Спеціальної школи № 5 ім. Я.П. Батюка м. Києва у 2021-2022 навчальному році полягала у створенні умов для реалізації державної політики в сфері освіти, що здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормативно-правових документів спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти тощо. Реформування системи освіти в Україні поставило перед навчальним закладом ряд викликів, а саме: зміна світогляду, підходів, процесів розвитку, виховання і соціалізації в умовах Нової української школи. Навчальний заклад реорганізовано відповідно до Закону України «Про освіту», впровадження Державних стандартів, що базуються на провідних українських та світових інноваційних практиках. Метою запровадження Нової української школи у навчальному закладі є всебічний розвиток особистості, її виховання і соціалізація, яка пристосована до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою. Формування ключових і предметних компетентностей, наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості, а саме: розвиток відповідно до індивідуальних здібностей і потреб, виховання особистості на засадах власного безперервного творчого зростання учнів, що вмотивовані педагогами до навчання і самовдосконалення, готові до самореалізації, відповідальності, громадянської активності та свідомого життєвого вибору. Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій стало інструментом забезпечення успіху в освітньому процесі та управлінні навчальним закладом. Впродовж року школа здійснювала свою діяльність відповідно до затвердженого Статуту школи, в якому визначені основні завдання, принципи та функції освітньої діяльності навчального закладу, на основі яких запроваджено внутрішню систему забезпечення якості освіти. Стосовно удосконалення якості освітніх і управлінських процесів, а особливо – забезпечення ґрунтовних ініціатив, ефективного, сталого розвитку. Навчально-виховний процес здійснювався з дотриманням всіх епідеміологічних вимог та в зв’язку з введенням в Україні воєнного стану на загальношкільному рівні під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів тощо, а в період карантину навчально - виховна діяльність здійснювалася дистанційно: через відеоконференції (ZOOM), онлайн – платформи (Classroom, Human), сайт школи, Viber мережу тощо. Згідно плану роботи на 2021-2022 навчальний рік педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: • районною – «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти»; • шкільною – «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин». Пріоритетними завданнями Спеціальної школи № 5 на 2021-2022 навчальний рік були такі завдання:

 1. Продовжити роботу з реорганізації навчального закладу відповідно до Закону України «Про освіту» та нормативно-правових актів.
 2. Продовжити роботу педагогів над впровадженням оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами до роботи за новими навчальними планами, програмами з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
 3. Впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту” передових ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції профільного навчання.
 4. Спрямувати в 2022-2023 навчальному році всю навчальну-виховну роботу школи на вивчення і творче впровадження науково-методичних тем: • районної - «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти»; • шкільної - «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».
 5. Побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально-інтегрованої та мобільної особистості.
 6. Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і базовою, базовою і старшою школою.
 7. Забезпечити безперервний навчально-виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням і вихованням з урахуванням попиту в освітніх послугах.
 8. Спрямувати роботу на підвищення якості освітніх послуг.
 9. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання і виховання.
 10. Сприяти інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості.
 11. Створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.
 12. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою у всіх учасників навчально-виховного процесу.
 13. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі.
 14. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.
 15. Продовжити роботу над створенням організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.
 16. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.
 17. Продовжити виконання нормативно-правових документів «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів», «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 18. Формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні, збагачення народних традицій, звичаїв тощо.
 19. Розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях.
 20. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.
 21. Формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою.
 22. Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу.
 23. Забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази, покращення харчування та медичного обслуговування дітей.
 24. Удосконалювати роботу шкільної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури.
 25. Продовжити роботу із системи організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог, попередження і профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень під час освітнього процесу.
 26. Забезпечення фізичного розвитку учнів, охорони життя та зміцнення здоров’я. використання у повсякденному житті досвіду здоров’я, збережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.
 27. Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.
 28. Підвищувати відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.
 29. Забезпечення ефективної взаємодії з батьківською громадськістю, розвитку учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи. Управління школою здійснювалося в певній системі. Протягом року на інструктивно-методичних нарадах вивчались законодавчі, нормативні та інструктивні документи. Діяв механізм чіткого розподілу обов’язків між заступниками директора, головами методичних об’єднань, педагогічною радою школи тощо. Деякі адміністративні повноваження у школі делеговані головам МО, профспілковому комітету. Адміністрація школи залучала їх до корекції та контролю за виконанням навчальних програм, розподілу педагогічного навантаження. Ділова документація у школі велась відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами). Про стан ведення ділової документації видані відповідні накази. В основному, управлінські рішення і дії відповідали діючим нормативним документам, видавались своєчасно згідно з термінами, визначеними в річному плані роботи, були дієвими та ефективними. Накази з основної діяльності доводились до відома працівників під підпис, велись протоколи педрад, засідань ШМО тощо. Перевірки, здійснені адміністрацією, свідчать про те, що педагогічний колектив школи надає певну увагу підвищенню результативності уроку, виховного заходу, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань та вихованості учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку особистості учнів. Адміністрація школи використовує інноваційні технології та методи вивчення проблемних ситуацій: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинги в оцінці роботи педагогів, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо. Проводився контроль за виконанням управлінських рішень: на педрадах заслуховувались виконання рішень попередньої педради, аналогічно – на нарадах при директорі тощо. Методична робота закладу у 2021-2022 навчальному році здійснювалась відповідно до вимог державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту та мала на меті надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними педагогічними технологіями НУШ. Підвищенню результативності навчально-виховного процесу, педагогічній діяльності сприяли засідання педагогічних рад, на яких розглядались такі питання:
 30. Засідання педагогічної ради «Про підсумки діяльності школи у 2020/2021 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році»:
  • Погодження освітніх програм Спеціальної школи на 2021/2022 навчальний рік:
  • Погодження та затвердження річного плану роботи Спеціальної школи на 2021/2022 навчальний рік.
  • Про погодження та затвердження плану роботи над науково- методичною проблемою у 2021/2022н.р.
  • Про погодження та затвердження структури та режиму роботи школи у 2021/2022 н.р., режиму роботи школи та правил внутрішнього трудового розпорядку.
  • Опрацювання Інструкції з ведення шкільної документації.
  • Про створення умов для педагогічної адаптації учнів 1-го класу, 5-х класів до навчання, дошк. групи.
  • Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-12 класів у 2021-2022 навчальному році.
  • Розподіл корекційно -розвиткових занять, додаткових занять.
  • Затвердження класних керівників та вихователів.
  • Підсумки працевлаштування випускників.
  • Про результати ЗНО – 2021: Успіхи, проблеми, шляхи підвищення якості знань.
  • Про дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму під час навчально- виховного процесу.
  • Про дотримання педагогічної етики.
  • Про особливості викладання навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році.
  • Про вибори секретаря педради на 2021/2022 н.р.
 31. Засідання педагогічної ради «Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи.»:
  • Про виконання рішень попередньої педради.
  • Емоційна нестійкість дитини.
  • Про управління адаптацією учнів 1-х класів до умов навчання в школі І ступеню (в умовах Нової української школи).
  • Про управління адаптацією учнів 5-го класу до навчання в школі ІІ ступеню.
  • Про управління адаптацією учнів 10-го класу до навчання в школі ІІІ ступеню.
  • Хід атестації педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році.
  • Стан проведення уроків фізкультури в школі.
  • Контроль за фізичним навантаженням учнів.
 32. Педагогічна рада: «Використання інноваційних форм та методів виховної роботи для психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП із вадами зору».
  • Про виконання рішень попередньої педради.
  • Самопідготовка як засіб розвитку творчої ініціативи і кмітливості вихованців.
  • Використання інноваційних методів корекційно-розвиткової роботи в групі подовженого дня.
  • Роль вихователя в організації та виконанні режимних моментів (з досвіду роботи).
  • «Про стан роботи з попередження дитячого травматизму» (з досвіду роботи).
  • Виконання в учнів відповідального ставлення до свого власного здоров’я і здоров’я інших як до найвищої цінності суспільства.
  • Розвиток творчих здібностей учнів засобами гурткової роботи.
 33. Засідання педради
  • «Педагогічна майстерність як засіб визначення рівня загальнопедагогічних компетентностей педагогів навчання закладу».
  • Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності (портфоліо педагога).
  • «Формування культури користувача інтернет-ресурсами»
  • Шляхи забезпечення співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків.
  • Про проведення ДПА та ЗНО.
 34. Засідання педради «Про переведення та випуск учнів»:
  • Про організоване закінчення навчального року.
  • Про переведення учнів 1-11-х класів до наступних класів.
  • Про нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» у 2021/2022 навчальному році.
  • Про випуск зі школи учнів.
  • Про організацію та проведення свята Останнього дзвоника.
  • Про попередження дитячого травматизму на період літніх канікул 2022 року.
 35. Про освітній процес під час воєнного стану.
 36. Про вибір підручників. Систематично відбувалися наради при директорі, де розглядалися і заслуховувалися такі найважливіші питання шкільного життя:
  • Облік працевлаштування.
  • Забезпечення підручниками, урегулювання навчальних програм.
  • Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року.
  • Вивчення стану ТБ у школі, проведення інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки.
  • Аналіз санітарних книжок.
  • Комплектування педагогічних кадрів.
  • Розподіл педагогічного навантаження вчителів.
  • Організація роботи молодого педагога, закріплених педагогів-наставників.
  • Генеральне прибирання приміщень.
  • Виконання Законів України “Про освіту”, “Про мови”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”.
  • Контроль за відвідуванням занять учнями.
  • Організація харчування учнів у шкільній їдальні.
  • Контроль за роботою харчоблоку та технічного персоналу тощо.
  • Підготовка системи опалення до роботи в зимовий період.
  • Організація техніки безпеки у школі.
  • Проведення вступного та первинного інструктажів з учнями школи.
  • Проведення моніторингу «Захворювання на ГРЗ, вірусні інфекції»
  • Вивчення температурного стану школи.
  • Профілактичні бесіди з учнями на тему «Профілактика грипу та вірусних захворювань».
  • Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальних приміщеннях.
  • Організація харчування.
  • Проведення занять з працівниками щодо правил експлуатації електрообладнання, правил електробезпеки, проведення перевірки знань та оформлення документів.
  • Перевірка наявності, стану та правильності оформлення документації з охорони праці в господарчому підрозділі.
  • Бесіди, інструктажі з профілактики нещасних випадків «Правила безпечної поведінки під час весняних канікул»
  • Здійснення постійного контролю за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування у кабінетах, харчоблоці, спортивній залі та на спортивному майданчику.
  • Підготовка до проведення ЦЗ.
  • Проведення перевірки журналів на наявності запису інструктажів та бесід з безпеки життєдіяльності.
  • Організація бесід з учнями, спрямованих на профілактику нещасних випадків, надання першої медичної допомоги, про правила дорожнього руху, правила поведінки на воді, в громадських місцях, при виявленні небезпечних та невідомих предметів під час канікул. Проведення інструктажів із ТБ.
  • Проведення заняття з вихователями щодо проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та їх батьками перед початком літніх канікул.
  • Перевірка проведення та оформлення первинного, цільового інструктажу з охорони праці з працівниками у зв’язку зі зміною трудової діяльності.
  • Робота закладу під час воєнного стану. Адміністрація школи в 2021-2022 навчальному році узгоджено співпрацювала з радою школи та спільно провели низку засідань, на яких розглянули питання щодо затвердження планів роботи школи на поточний рік, забезпечення організованого початку навчального року, готовності шкільного приміщення до нового навчального року, підготовки до Дня знань, режиму роботи школи; стану організації гарячого харчування тощо. З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася методична робота, яка спонукала кожного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дала змогу молодим педагогам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечила підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Протягом року здійснюється підвищення наукового рівня педагогів, підготовка до засвоєння змісту нових програм, опанування новітніми технологіями, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності. У процесі методичної роботи використовувалися такі форми роботи як засідання, лекції, доповіді, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, взаємовідвідування уроків та позакласних заходів, участь педагогів у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів, виставок, конкурсів. Постійно велася робота над проблемними темами: районною – «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті формування освіти» та шкільною – «Забезпечення цілісності процесу навчання і виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин». Також розглядалися питання на тему:
  • Організація і планування методичної роботи на 2021/2022 н. р.
  • Дотримання нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:
  • Конституції України,
  • Закону України «Про освіту»,
  • Закону України «Про загальну середню освіту»,
  • інструкції про ведення ділової документації,
  • наказів, методичних листів МОН України.
  • Інформація про навчальні програми та їх навчально-методичне забезпечення.
  • План проведення першого уроку, Дня знань.
  • Обговорення реалізації єдиної методичної проблеми школи на засіданнях методичних об’єднань вчителів та вихователів.
  • Індивідуальні співбесіди із вчителями з питань вибору тем самоосвіти.
  • Планування викладання навчальних дисциплін та виховної роботи.
  • Ведення документації педагогами.
  • Організація діяльності методичної ради школи.
  • Забезпечення проведення занять із самоосвіти з учителями з питань актуальних проблем сучасної освіти та підвищення їх фахового рівня.
  • Інструктивно-методична нарада з керівниками МО з питань :
  • планування роботи на новий навчальний рік;
  • коригування планів роботи з керівниками методичних об’єднань;
  • ознайомлення з новинками методичної та педагогічної літератури.
  • Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
  • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
  • Про дотримання єдиного орфографічного режиму.
  • Підготовка матеріалів для моніторингового дослідження учнів 5-х класів.
  • План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.
  • Надання рекомендацій вчителям, батькам, адміністрації щодо успішної адаптації першокласників та п’ятикласників до школи.
  • Методична рада про співпрацю з кафедрою тифлопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
  • Підсумки атестації педагогічних працівників.
  • Стратегії розвитку критичного мислення учнів школи.
  • Про виконання плану заходів щодо покращення результатів зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
  • Про методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
  • Підсумки реалізації методичної проблеми школи.
  • Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. На педагогічних читаннях слухали актуальні питання сучасних методик викладання окремих предметів, обговорювалися педагогічні новини. У педагогічних читаннях брали участь всі методичні об'єднання школи. З доповідями виступали педагоги-ветерани та творча молодь. Велика увага надавалася самоосвіті педагогічних працівників як одному з напрямків підвищення професійної майстерності вчителів. У наявності є теки з самоосвіти, які містять плани педагогів та звітну інформацію. Всі педагоги у 2021-2022 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації і опрацювали 30 годин з підвищення свого фахового рівня. Вивчення стану викладання навчальних предметів та проведення позаурочних заходів у 2021-2022 навчальному році здійснювалося згідно плану роботи навчального закладу, проводилися методичні об’єднання, предметні тижні, місячник педагогічної майстерності тощо. У 2021-2022 навчальному році працювали такі методичні об’єднання: а) вчителів-мовників - голова Рокша Г.В. б) вчителів природничо-математичного циклу - голова Іщенко М.В. в) вчителів і вихователів початкових класів - голова Захарчук К.Г. г) вчителів і вихователів допоміжних класів - голова Чмельова JI.B. д) вихователів старших класів - голова Голуб Л.М. е) класних керівників - голова Левченко Ю.А. Протягом року робота методичних об’єднань із педагогічними кадрами була спрямована на виконання таких завдань:
  • підвищення якості знань учнів із базових предметів навчального плану;
  • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення методичних та предметних тижнів;
  • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
  • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
  • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
  • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
  • підвищення іміджу навчального закладу тощо. Атестація педагогів як чинник виявлення професіоналізму, компетентності відіграє важливу роль у результативності освітнього процесу. Під час атестації виявляються професійні риси педагога, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів та вихователів. Атестація для педагогів стає перевіркою їх особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами власними здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, методична рада та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:
  • активізація творчої професійної діяльності вчителів та вихователів;
  • стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
  • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати
   навчання і виховання учнів;
  • забезпечення соціального захисту педагогів;
  • стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання. У 2022 році успішно пройшли атестацію педагоги школи, а саме:
 37. Присвоєно кваліфікаційну категорію
  • «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Лоскучерявій Наталії Петрівні;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Шевченку Артему Миколайовичу;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Циркаль Людмилі Станіславівні;
  • «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Середі Роману Костянтиновичу;
  • «спеціаліст І категорії» вчителю Середі Роману Костянтиновичу;
  • «спеціаліст І категорії» вихователю Войцеховській Світлані Володимирівні.
 38. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»:
  • вчителю хімії Левченко Ганні Іванівні;
  • вихователю Левченко Ганні Іванівні.
 39. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»:
  • вихователю Маліновській Катерині Миколаївні;
  • вчителю ЛФК Карпенко Ларисі Миколаївні.
 40. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст»:
  • вихователю Собовій Людмилі Іванівні;
  • вихователю Юхман Валентині Володимирівні;
  • вчителю ритміки Богдановій Валентині Олександрівні;
  • вихователю Богдановій Валентині Олександрівні;
  • керівнику гуртка Богдановій Валентині Олександрівні;
  • вихователю Карпенко Ларисі Миколаївні.
 41. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:
  • вчителю початкових класів Дяченко Оксані Миколаївні;
  • вихователю Дяченко Оксані Миколаївні.
 42. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:
  • вчителю фізичної культури Лоскучерявій Наталії Петрівні;
  • вихователю Кулєшовій Тетяні Петрівні;
  • педагогу-організатору Іщенко Марії Вікторівні.
 43. Підтверджено відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»:
  • вчителю фізики Іщенко Марії Вікторівні; -вчителю трудового навчання Оніщенку Анатолію Леонідовичу.
 44. Підтверджено відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»: -вчителю Антонюк Катерині Василівні. Успіхам в роботі педагогів сприяла творча активність, взаємодопомога та взаємовідвідування уроків, виховних заходів, обмін досвідом, використання нестандартних форм організації навчально-виховного процесу, доцільне використання наочності, тісний зв’язок у роботі з вчителем-логопедом, психологом, вихователями, батьками тощо. Щороку до школи працевлаштовуються молоді педагоги. З метою активного залучення їх до професійної діяльності за кожним новоприйдешнім спеціалістом закріплені педагоги-наставники, а саме: Голуб О.В. - Погорєлова Н.С. Зарецька Л.В. - Снігир О.Ю. Циркаль Л.С. - Кулєшова Т.П. Лазоренко М.М. - Іщенко М.В., Кравчук Н.О. Вознюк М.С. - Шелест М.С. Курінна В.Р. - Кравчук Н.О. Фляга Ж.В. - Свєт О.В. Топоренко О.М. - Іщенко М.В.

З метою допомоги молодим педагогам продовжує працювати постійно діючий семінар «Школа тифлопедагога» з проблем навчання читання і письма шрифтом Брайля. Педагоги-наставники безвідривно взаємодіяли та надавали необхідні консультації, взаємовідвідували уроки та позакласні заходи. Постійно працював організований директором школи круглий стіл, де ветерани - тифлопедагоги ділилися досвідом з молодими педагогами, які прагнуть стати дефектологами. У квітні був проведений «Тиждень молодого педагога» (онлайн). На виконання плану роботи Спеціальної школи № 5 на 2021-2022 навчальний рік керівництвом було проаналізовано стан виконання навчальних програм. Вивчення питання показало, що викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом, розробленим та затвердженим у встановленому чинним законодавством порядку. Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти щодо виконання навчального плану і програм показало:

 • розклад уроків відповідає робочому навчальному плану школи;
 • усі учителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів. Навчальну програму вчителі виконали повністю як за кількістю годин, так і змістовно. Кількість тематичних, контрольних робіт, диктантів, навчальних екскурсій відповідає запланованим та записам на сторінках класних журналів. У навчальному закладі склалася система контролю за станом ведення шкільної документації. Впродовж навчального року видано аналітичні накази за підсумками перевірки ведення шкільної документації, з результатами яких колектив школи ознайомлено на нарадах при директорі. У Спеціальній школі № 5 навчалося 198 учнів з порушеннями зору з міста Києва, Київської області та інших областей України. В школі існує 1 дошкільна група, 26 класів, із них у 19-ти класах учні навчаються за загальноосвітньою програмою, а в 7-ми класах – за програмою для дітей із інтелектуальними порушеннями. 1 дитина має статус дитини – сироти, 1 дитина – позбавлена батьківського піклування. Всі діти мають опікунів. Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів Спеціальної школи № 5 за 2021-2022 н. р.:

Класи Кількість класів Всього учнів Рівні навчальних досягнень Високий Достатній Середній Початковий 3-4 6 38 2 16 13 7 % 5,2 42,1 34,2 18,41 5-9 11 86 3 38 35 10 % 3,5 44,2 40,7 11,6 10-12 4 32 1 13 17 1 % 3,1 40,7 53,1 3,1

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» нагороджені:

 • Самара Ульяна, 3-А кл.;
 • Туровський Арсен, 3-А кл.;
 • Левченко Михайло, 5-Б кл.;
 • Ярмольчук Анна, 6-А кл.;
 • Морозова Катериан, 7-А кл.; Гурін Анастасія, 10-А кл., отримала свідоцтво з відзнакою про здобуття базової середньої освіти. Навчання учнів за індивідуальною формою здійснювалось відповідно до індивідуальних навчальних програм та планів, складених на основі Типових навчальних планів. Всього в 2021-2022 навчальному році було організовано та здійснено навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) для 9 учнів вчителями-дефектологами.
  Педагоги, що здійснювали навчання на підставі існуючих навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, складали індивідуальні навчальні програми та календарно-тематичні плани, які були погоджені із заступником директора з навчально-виховної роботи та на їх основі впродовж навчального року велося поурочне планування. Кількість та послідовність навчальних занять регламентувались розкладом уроків, який письмово погоджувався з батьками. Виконання індивідуальних навчальних планів та програм, оцінювання навчальних досягнень учнів фіксувалися в окремих журналах з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів. При здійсненні роботи з учнями, що навчаються за індивідуальною формою, фактів невиконання інваріантної складової Типових навчальних планів не виявлено. Під час онлайн-спілкування з батьками проводилася роз’яснювальна робота щодо нормативності, порядку та термінів оформлення документів з організації навчання учнів за індивідуальною формою на наступний 2022-2023 навчальний рік. Важливою складовою діяльності Спеціальної школи № 5 є робота шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. У 2021-2022 навчальному році з метою вивчення рівня психічного розвитку учнів, визначення відповідних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації учнів, шкільна психолого-медико-педагогічна комісія працювала згідно з планом роботи та графіком роботи комісії. Учні, які були обстежені членами комісії, фіксувалися у журналі. Велася книга протоколів шкільної психолого-медико-педагогічної комісії. Протягом всього навчального року проводилась корекційно-відновлювальна та розвивальна робота із учнями, метою якої є розвиток пізнавальних процесів, креативного мислення та розвиток творчих здібностей учнів, подолання недоліків особливостей розвитку особистості учнів школи, формування самостійного прийняття рішень, саморегуляції та самоконтролю. Виховна робота в Спеціальній школі здійснювалась у відповідності до Програми Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» за основними напрямками. Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображались у системі виховних заходів, проведених з дотриманням карантинних умов, а потім в дистанційному онлайн-форматі з початком введення воєнного стану, роботі з батьківською громадськістю, спільній діяльності школи та громадських організацій. Виховна робота була спрямована на:
 • духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно- культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;
 • розвиток краєзнавства;
 • ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;
 • формування в учнів навичок культури, здоров’я, безпечної поведінки, безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану тощо;
 • підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;
 • подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.
 • створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній діяльності;
 • формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу тощо. Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані. Взаємодія з учнями здійснювалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини, що сприяло глибокому вивченню її індивідуальних особистостей і якостей, розкриттю здібностей. У всіх класах є обов'язковими виховні та інформаційні години, години спілкування, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави та вивчення правил безпеки життєдіяльності тощо. Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом року здійснювалися за основними напрямками: ПОНЕДІЛОК Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. ВІВТОРОК Ціннісне ставлення до культури і мистецтва, проведення екскурсій. (Корекційні заняття) СЕРЕДА Ціннісне ставлення до праці та природи. ЧЕТВЕР Корекційні заняття. П’ЯТНИЦЯ Ціннісне ставлення до себе, родини, людей. СУБОТА Свобода спілкування, гурткова робота. НЕДІЛЯ Свобода спілкування, екскурсії, вечори. Педагоги постійно шукають нові інноваційні форми, методи і прийоми виховання, відбувається обмін досвідом та наставництво більш досвідченими колегами. Виховний вплив на учнів здійснюється через уроки, виховні заходи, через стосунки, які складаються між дітьми, педагогами, батьками; через психологічний клімат у колективі, що дає змогу об’єднувати дітей і дорослих. У зв'язку з пандемією, викликаною Сovid 19, воєнним станом виховна робота проводилась з дотриманням усіх протиепідемічних вимог (онлайн). На корекційних заняттях, що проходять у вівторок і четвер, діти закріплюють навички культурної та безпечної поведінки у громадських місцях культурного призначення, поведінки за столом, ознайомлюються із функціональним призначенням побутових приладів, навичками правильного догляду за одягом і взуттям, безпечного користування транспортом та ін. Згідно з виховним планом школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність традиційних свят:
  1. Свято Першого дзвоника:
 • арт-пікнік«Літо, прощавай! Здрастуй, рідна школо!»;
 • перші тематичні уроки;
 • акція привітання вчителів –ветеранів педагогічної праці «Бажаємо щастя Вам ще на стонадцять літ!»;
 • урок-знайомство першокласників зі школою «У доросле життя перші кроки».
  1. Творчий проєкт до Дня Вчителя «Зоря любові і добра, дитячих душ хранитель!»:
 • ранкова зустріч – «Ви прийміть у цей день нашу шану і любов!»;
 • вітальна акція «Його величність Вчитель!»;
 • привітання вчителів – ветеранів педагогічної праці «Щоб щастя і радість поряд крокували, а роки повільно ішли».
  1. Свято Осені «Осінь щедра - мати всіх трудівників».
  2. Тематична лінійка «Міжнародний день білої тростини».
  3. День пам'яті жертв голодоморів:
 • імпреза-реквієм "П'ять колосків - до життя непройдених п'ять кроків";
 • Всеукраїнська акція "На вікні свіча догасала";
  1. День Гідності і Свободи:
 • хвилинка інформації "Згадаймо, як це було...";
 • флешмоб "Наш символ Гідності та Свободи" .
 • усні журнали «Символи моєї держави», «Кроки до незалежності».
  1. Виховні заходи до Дня Збройних Сил України «Наші захисники»
  2. Новорічні свята:
 • конкурс Новорічних ялинок (від кожної виховательської групи об'ємна ялинка); – новорічний мюзикл «Шалена ніч перед Різдвом» для 5-А, 5-Б, 6-А, 7-А, 8-Б, 9-Б, 9-А, 10-А, 11-А, 12-А класів; – новорічна казка «Царівна Несміяна» для дошк. групи, 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А,4-Б, 4-З), всіх «В» класів;
 • свято духовності «Святий Миколай – найяскравіший приклад добродійництва і милосердя»;
 • ігрові програми «Снігова хурделиця»;
 • розважальні шоу«Ми святкуємо Новий рік» тощо. З метою реалізації основних цілей та завдань виховної роботи, розвитку, духовності, виховання патріотизму, формування загальнолюдських моральних цінностей, враховуючи специфіку навчального та виховного процесу закладу, були проведені заходи, а саме:
  1. Година пам’яті «Голокост: Чужого горя не буває» (до Міжнародного дня пам’яті Голокосту). Заходи до Дня пам’яті героїв Крут:
 • тематична хвилинка інформації «На Аскольдовій могилі поховали їх»;
 • лінійка-реквієм «Коли стають до зброї діти - народ цей не перемогти!», 8-Б клас.
 1. Лінійка до Дня Соборності «Пишаємось тим, що ми - сини і доньки України!» 6-Б клас.

 2. До Міжнародного дня рідної мови, вчителі української мови та літератури:

  • тематична хвилинка інформації «Мова - нації основа»;
  • виховна година «Як я знаю рідну мову»;
  • літературна вітальня «Хотіла б я тебе, як плющ, обняти», присвячена річниці від дня народження Лесі Українки.
 3. Заходи вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 11-А клас:

  • тематична хвилина інформації «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»; перегляд фільмів, відеороликів про захисників Вітчизни «Вони закрили нас крилами»;
  • імпреза-реквієм «Запали лампадку – згадай поіменно Героїв Небесної Сотні»;
  • тематична виставка літератури до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
 4. Міжнародний день Безпечного інтернету «Обережно: телеманія. Правила користування Інтернетом».

 5. До Міжнародного жіночого дня 8 Березня, 10-А клас:

  • онлайн вітальний вернісаж «Вітає березень крилатий жінок прекрасних із весняним святом»;
  • операція «Сюрприз для мами».
 6. Онлайн година пам’яті «Героям та жертвам Чорнобиля присвячується…». онлайн день Європи 1-12 кл:

  • тематична хвилина інформації «Україна - країна Європи»;
  • тематична виставка «Україна – серце Європи (до Дня Європи).
 7. Всесвітній День вишиванки «Вишиване селфі» 1-12 кл.

 8. Онлайн свято останнього дзвоника «Срібний дзвоник кличе в літо» заступник директора, 9-Б клас. Для сприяння всебічному розвитку особистості, виховання любові до рідного краю, збагачення знань про свій рідний край, країну, її історичне минуле, цікавих людей, культурні та історичні надбання наших предків були проведені ексурсії, а саме:

  • Екскурсія до Музею-аптеки на Подолі 5-Б кл.
  • Екскурсія до перехрестя зі Світлофорами! 5-В кл.
  • Екскурсія до Київського академічного театру на Печерську 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А кл.
  • Екскурсія до парку Т.Г. Шевченка 4-З кл, 12-А, 9-А, 10-А.
  • Екскурсія на територію ЖК «Паркове містечко» 2-Б кл, 1-Б, 7-А, 11-А.
  • Екскурсія до парку «Крістерова гірка» 3-А, 4-А кл., 11-А кл.
  • Відвідування квест-кімнати «Тисяча і одна ніч» 5-Б к.
  • Екскурсія до бібліотеки для дітей ім. С. Чекаліна 1-А, 2-А, 4-А, 5-Б, 5-В, 6-А кл.
  • Екскурсія до Центральної спеціалізованої бібіліотеки для сліпих ім. М. Островського 11-А кл.
  • Екскурсія до парку та кінотеатру ім Т.Г. Шевченка - 2-Б, 4-Б, 4-З кл. 7-А кл.
  • Оглядова екскурсія підприємства на вулиці Автозаводська - 8-В кл.
  • Оглядова екскурсія майданчиків зеленбуду 8-В кл.
  • Екскурсія до Березового гаю 3-Б кл.
  • Поїздка на церемонію нагородження переможців ХХХ Ювілейного Київського міського фестивалю «Повіримо у себе» 9-А, 11-А кл.
  • Пішохідна екскурсія по вул. Вишгородська до пішохідного переходу
   12-А кл.
  • Екскурсія по вул. Вишгородська з метою вивчення дороги до підприємств побутового обслуговування 7-А кл.
  • Екскурсія до Андріївського узвозу 6-В кл.
  • Екскурсія по парку біля школи 7-А кл.
  • Екскурсія в контактний зоопарк в торгово-розважальний центр «Ретровіль» 5-А, 6-А кл. Педагогами школи у ІІ семестрі були проведені онлайн-екскурсії, а саме:
  • Онлайн-екскурсія до Національного науково-природничого музею у м. Києві.
  • Онлайн-екскурсія до Музею води у м. Києві, 5-В клас.
  • Онлайн-екскурсія на Закарпаття «Подорожуємо Україною».
  • Онлайн-екскурсія до живого куточку контактного зоопарку у Києві.
  • Онлайн-екскурсія в село Моринці, де народився Т.Г. Шевченко, 5-В.
  • Онлайн-екскурсія «Музей воскових фігур в Києві».
  • Онлайн-екскурсія «Музеї Львова», 8-9 Б кл.
  • Онлайн-подорож Золоте кільце України «Дбай про здоров'я з дитинства», «Відповідальність за злочини» 4-В, 6-В кл.
  • Онлайн-екскурсія до музею природи «Таємниці світового океану», 6-А кл.
  • Онлайн-екскурсія музей природи «Таємниці світового океану», «Як поводитись при виявленні підозрілих предметів», «Здоровим бути здорово». 6-А кл.
  • Онлайн-екскурсія «Палеонтологічна колекція», 4-Б, 4-З кл тощо. З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, виховання патріотичних почуттів, правосвідомості з 01.11.2021 по 08.11.2021 р. у закладі був проведений Тиждень громадянського виховання «Люби Україну – твою рідну землю!» В рамках Тижня були проведені онлайн - виховні заходи з громадянського виховання, які формують ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, виховують патріотичні почуття, виробляють звички і вміння в учнів виконувати свій громадянський обов’язок, а саме:
  • Оформлення тематичної полички «Люби Україну – твою рідну землю»;
  • Перегляд та обговорення відео, мультимедійних презентацій «Символи України», «Люби Україну – твою рідну землю!» (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Онлайн - екскурсії на тему: «Люби Україну – твою рідну землю» (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Філософський стіл «Я – громадянин і патріот держави», «Якщо ти українець – будь ним!» (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Година спілкування «Герої серед нас» (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Онлайн – зустрічі «Героїв країна – моя Україна!» (5-12 класи);
  • Виховна година «День визволення Києва» (1-12 класи). З метою сприяння утвердження статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до свого народу, мови і традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної мовної культури, вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка був традиційно проведений Тиждень української мови і писемності «Плекаймо рідне слово – українську нашу мову» з 08.11.2021 по 12.11.2021 року. Упродовж тижня педагогами школи були проведені мовознавчі онлайн - заходи. Усі вони присвячені темі писемності та грамотності. Цікавими, пізнавальними та змістовними стали наступні заходи, а саме:
  • Виставка у бібліотеці до Дня української мови та писемності «Шануймо, любім рідну мову – народу нашого основу»;
  • Виховні години, присвячені Дню української мови та писемності: «Рідна мова», «Планета Чарівних казок» - дошк. група, 1-4 класи;
  • Всеукраїнський радіодиктант - 5 - 12 класи;
  • Арт – челендж до Дня української мови та писемності - дошк. група, 1-12 класи;
  • Інформативний бюлетень «Виникнення і розвиток письма» - 5-12 кл.;
  • Круглий стіл «Зародження української писемності та мови» на основі відеопрезентації - 7-12 класи тощо. У школі працює музей історії Я. П. Батюка. Актив музею спрямував свою діяльність на виховання патріотизму, залучення учнівської молоді до вивчення історичного минулого нашого краю, школи, розширення і збагачення знань про героїв країни. Фонд шкільного музею постійно поповнюється здобутками учнів і новими експонатами. Профорієнтаційна робота з учнями – один із головних аспектів виховної роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. У школі профорієнтаційну роботу педагоги організовували з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їхніх нахилів, інтересів, задатків та готовності дітей з вадами зору до певних видів трудової діяльності. Одним з найважливіших напрямків виховання учнів є профорієнтаційна робота, тому що вибір професії – це важливий крок у житті кожної людини. За період навчання в школі учні здобувають кваліфікацію оператора комп’ютерного набору та фахівця з класичного масажу, брошурувальника-палітурщика. Були проведені заходи з трудового виховання, а саме:
  • Екологічно-трудові акції: «Чисте подвір’я», «Осінні клопоти», «За чисте довкілля», операція «Затишок».
  • Акція «Трудовий десант. Чистота -запорука здоров’я».
  • Профорієнтаційний квест «Мандрівка світом професій» тощо. У ІІ семестрі педагогами школи були проведені заходи на профорієнтаційну тематику, а саме:
  • Тиждень профорієнтаційної роботи «Пізнай себе. Пізнай свій шлях». В рамках Тижня були проведені заходи, а саме: психологічний квест із вибору професії для старших підлітків, година спілкування «Вибір професії, або завдання з багатьма невідомими», розважальна програма «Життя – це вибір. Що обирати – вибирай сам», профорієнтаційні онлайн – екскурсії, зустріч з випускниками (профорієнт. година), трудові десанти «За чисте довкілля», 1-12 кл., виховна година «Моя майбутня професія .Трудові династії моєї родини», 12-А.; година спілкування «Вибір професії або завдання з багатьма невідомими», 12-А.; розповідь учнів «Професії моїх батьків», 8-Б, 9-Б, бесіда «Сучасні професії», 8-Б, 9-Б.; виховна година «Профорієнтація: як вибрати професію?», 10-В; виховні години «Їхня доля – рятувати життя. До Дня медсестер», «Пожежники - наші захисники», 7, 11-А тощо. Виховним досягненням напрямку ціннісного ставлення до людей є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, уміння вибачати і просити пробачення; єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв’язку з цим у школі з вихованцями дошкільної групи та учнями 1-12 класів були проведені такі виховні заходи, а саме:
 9. День чемності «Ти знаєш, що ти – Людина».

 10. Фестиваль щедрівок та колядок «На щастя, на здоров'я на Новий рік».

 11. Подорож в королівство ввічливості «Ввічливим і чемним будь, про культуру не забудь».

 12. Година спілкування «Толерантна особистість», «Подорож у країну Ввічливості», «Вірність і відданість - важливі риси характеру для дружби» тощо.

 13. Корекційне заняття на тему: «Мистецтво розуміти себе і колектив», «Делікатність і тактовність поруч зі мною».

 14. Бесіда на тему: «Все починається з родини», «Мама- найкращий друг» тощо. Виховним досягненням напрямку ціннісного ставлення до природи є усвідомлення учнями себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносини людини та природи, бережливого ставлення до природи. З метою реалізації даного питання проведено заходи, а саме :

  • рольові ігри «Земля - наша мати» (до Всеукраїнського дня довкілля), 1-4 кл.;
  • онлайн – бесіди «Неси добро у світ природи «Охорона природи», 5-8 кл.;
  • онлайн – прогулянка по найкрасивіших парках України, 8-В кл.;
  • створення відеоролика на тему: «Чия клумба найкраща. Наводимо лад на клумбі біля дому», 5-В кл.;
  • онлайн – екскурсія до Національного науково - природничого музею у м. Києві, 5-В кл. тощо. В класах розміщені куточки національної символіки, правила для учнів, інформаційні куточки; організовано в шкільній бібліотеці роботу постійнодіючої виставки літератури на правову тематику. Однією з важливих ланок виховної діяльності є система правового виховання. Правоосвітницька робота здійснювалася під час уроків та в позаурочний час й охоплювала учнів, батьків, учителів. Правове виховання в школі відбувалося згідно з планом виховної роботи закладу за участі органів учнівського самоврядування. Проводилися конкурси, тиждень правових знань. В класних куточках відведено місце для інформації щодо правового виховання учнів. Розгляд питань формування свідомої поведінки учнів та запобігання їх асоціальним діям регулярно відбувався при роботі з батьками, тому у школі серед учнів не було випадків жорстокої поведінки, рукоприкладства по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійок, що призвели до тілесних ушкоджень, знущання над учнями іншої національності, віросповідання, вчинення злочинів, які несуть за собою притягнення неповнолітніх до відповідальності. На правову тематику було проведено такі заходи, а саме:
  • Виховна година: «Не ступи на стежку злочинності», 1-А кл.
  • Виховна година на тему: «Закон. Знання. Відповідальність», 5-Б кл.
  • «Стоп насильству!», «Моє і чуже», 5-В кл. тощо. Також хотілося відмітити проведення Тижня права до Міжнародного дня прав людини «Я і закони моєї держави». Всі заплановані заходи з учнями 1 – 12 класів та дітьми дошкільної групи у рамках Тижня пройшли організовано, а саме:
  • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;
  • години спілкування на правову тематику;
  • брейн-ринг «Правознавець»;
  • інформаційна година «Мої права. Мої обов’язки» (до Дня прав людини) тощо. В школі працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять вчителі, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості. На засідання запрошуються учні та їх батьки. Шкільним психологом постійно проводиться вивчення соціального стану учнів. Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися у важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів. З ними систематично проводилася індивідуальна робота. У ІІ семестрі правопорушень серед учнів не було. Головним завданням педагогічного колективу є збереження життя і здоров’я учнів. Цьому питанню приділялася значна увага у виховному процесі. Педагоги наголошували дітям на важливості дотримання правил безпеки життєдіяльності під час навчально – виховного процесу та під час канікул, також нагадували, як правильно поводитися у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, вчили та повторювати з вихованцями правила поводження з газовими та електроприладами, застерігали від необачних вчинків, щоб не трапилося лиха. Протягом І семестру проведено заходи з БЖД, а саме:
  • цикл інструктажів із попередження дитячого травматизму;
  • показ мультфільмів «Дітям про правила дорожнього руху», «Азбука дорожньої безпеки» тощо
  • (для дошк.гр, учнів 1-7 класів);
  • показ документальних фільмів «Ціна неуваги», «Присвячується пішоходам» тощо
  • (для учнів 8-12 класів);
  • конкурс віршів, ребусів та загадок про дорожній рух (для учнів 1-4 класів);
  • єдиний урок з Правил дорожнього руху (1-12класів);
  • виховні години «Профілактика вірусних захворювань», «Безпека пішохода, пасажира», «Профілактика травматизму» тощо (для дошк.гр, учнів 1- 12класів). Систематично були проведені Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, в рамках яких педагогами школи були проведені такі заходи:
  • Бесіди з профілактики побутового травматизму, дитячого дорожньо – транспортного травматизму, пожежної безпеки, електробезпеки, правила поводження з газовими приладами, з незнайомими предметами, вибуховими, отруйними речовинами (Дошк. -12 кл.).
  • Години спілкування (онлайн) з батьками з питань запобігання невиробничого травматизму серед дітей (Дошк. -12 кл.).
  • Бесіди «Вогонь наш ворог, вогонь наш друг», «Убезпеч своє життя» (Дошк. -12 кл.).
  • Гра «Подорож у світ безпеки» (Дошк. – 7 кл.).
  • Усний журнал: «Правила дорожнього руху для дітей». Ігри Світлофора Моргайка (Дошк. - 7кл.).
  • Групові дискусії «Правила безпечної поведінки в школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях» 5-12 кл.
  • Бесіда «Сам удома» (Дошк. -12 кл.).
  • Хвилини дискусії «Будь обережним на вулиці і вдома» (8 -12 кл.).
  • « Безпека життєдіяльності при користуванні електроприладами» (9-А, 10-А).
  • Рольова гра з БЖД « Я та мій друг світлофор» (3 - В).
  • Практичні заняття «Профілактика коронавірусу- ретельне миття рук».
  • «Правила пожежної безпеки. Ознайомлення з вогнегасником (11-А ,12А).
  • Наша футбольна боротьба, до чого приводить порушення правил (8-Б).
  • Конференція «Що ми знаємо про COVID-19, як вберегтися?».
  • Лекція «Загальні правила безпечної поведінки в школі та вдома» (11-12 кл.).
  • Корекційно-практичне заняття «Вивчаємо основні та бокові виходи, розміщення вогнегасників» (Дошк. - 12 кл.).
  • Тренувальна евакуація (Дошк. - 12 кл.) тощо. Позапланові бесіди з питань протипожежної безпеки, безпечної поведінки на вулицях, водоймах тощо, на тему:
  • «Надання першої допомоги при травмах» 4, 6-В класи;
  • «Правила поведінки з газовими плитами коли сам вдома» 9-Б клас;
  • «Правила поводження дітей з електроприладами» 4-З;
  • «Правила дорожнього руху. Безпечно переходимо дорогу» 1-В;
  • «Правила поведінки в громадському транспорті, правила дорожнього руху, протиепідемічні заходи. Повторення знаків дорожнього руху» 5-Б. Також проведено:
  • цикл інструктажів із попередження дитячого травматизму;
  • показ мультфільмів «Дітям про правила дорожнього руху», «Азбука дорожньої безпеки», «Небезпечні забави лисенятка Фреді» (для дошк. гр, учнів 1-7 класів);
  • показ документальних фільмів «Ціна неуваги», «Присвячується пішоходам» тощо (для учнів 8-12 класів);
  • конкурс віршів, ребусів та загадок про дорожній рух (для учнів 1-4 класів);
  • єдиний урок з Правил дорожнього руху (1-12 класів);
  • виховні години «Профілактика вірусних захворювань», «Безпека пішохода, пасажира», «Профілактика травматизму» тощо (для дошк. гр, учнів 1-12 класів) тощо;
  • показовий тренінг евакуації (для дошк. гр, учнів 1-12 класів) – 15.09.2021р. Під час евакуації учні та працівники продемонстрували свої знання та кмітливість, вміння і навички правильних і чітких дій під час пожежі. Евакуація пройшла на високому рівні;
  • навчання для працівників школи із Правил користування вогнегасниками;
  • відвідування учнями пожежних частин 5-Б, 6-А;
  • екскурсія учнів школи в аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України у м. Києві;
  • вікторина з ПДР 5-Б;
  • тематичні батьківські онлайн – зустрічі з питань запобігання невиробничого травматизму серед дітей під час канікул (для дошк. гр, учнів 1-12 класів) .
  • бесіди з профілактики невиробничого травматизму, дитячого дорожньо – транспортного травматизму, пожежної безпеки, електробезпеки, правила поводження з газовими плитами, з незнайомими предметами, вибуховими, отруйними речовинами «Про безпеку пам’ятай!» (для дошк. гр, учнів 1-12 класів) тощо. З метою розвитку знань з Правил дорожнього руху та прищеплення дітям стійких навичок безпечної поведінки на дорогах та вулицях міста у школі проведено «Тиждень безпеки дорожнього руху» з 15.11.2021 по 20.11.2021 року. Були проведені такі заходи, а саме:
  • Тематична виставка літератури «Твій друг — безпечний рух»;
  • Конкурс-виставка малюнків «Школярі за безпеку дорожнього руху» (Б класи);
  • Бесіда «Безпека перебування на вулицях: правила дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди. Типові травмування пішоходів» (Дошк. група,1-12 класи);
  • Вікторина «Знай і вивчай правила дорожнього руху» (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Інформаційно-розважальна гра «Мій друг – безпечний рух» (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Бесіда з елементами вікторини «Правила дорожнього руху знай і завжди їх пам’ятай» (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Практичне заняття «Надання першої домедичної допомоги при ДТП» (1- 12 класи);
  • Тематичні заняття із дітьми з питань надання першої долікарської допомоги (5-12 класи);
  • Онлайн – спілкування з працівниками поліції, батьками щодо профілактики дорожньо -транспортного травматизму (Дошк. група, 1-12 класи);
  • Національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому» (Дошк. група, 1-12 класи) тощо. З метою розширення уявлення учнів про причини виникнення пожеж та можливі наслідки, сприянню, запобіганню пожеж, що виникають з вини дітей, був проведений Тиждень знань пожежної безпеки на тему: «З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто!». Педагоги, проводячи виховні заходи, знайомили дітей з правилами пожежної безпеки, електричними, газовими приладами побутового призначення та правилами безпечної поведінки при користуванні деякими з них, виховували обережне поводження з вогнем тощо. На достатньому рівні було проведено педагогами школи такі виховні заходи, які розвивавають підростаюче покоління, а саме:
 15. Декада громадянської зрілості та творчого розвитку особистості «Ми – господарі у школі, бо вона наш другий дім»:

  • проєкт з розвитку учнівського самоврядування «Лідерські кадри» (формування класного та шкільного самоврядування); - рекламний ярмарок шкільних гуртків «Хочу! Можу! Обираю!» (Організація роботи гуртків. Збір інформації щодо залучення учнів);
  • конкурс класних куточків «Кращий клас – у нас!».
 16. Міжнародний день Миру у рамках загальношкільного проєкту «Хай буде мир на всій Землі!»:

  • година спілкування "Світове щастя неможливе без миру на Землі" (для учнів 5-9 класів);
  • конкурс стріт-арт на асфальті"Хай завжди буде мир!";
  • створення колажу "Моє серце - тобі, Україно!"(1-12 кл).
 17. Заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності:

  • тренінг «Толерантність: об'єднаймо зусилля»;
  • інтерв'ю на найкраще визначення «Ввічливість - це...», «Толерантність - це...»;
  • акція «Засвіти ліхтарик толерантності» (учні 1-12 класів);
  • круглий стіл на тему: «Я та інші» 9-12 кл. (заходи з протидії гендерно зумовленому насильству).
 18. Уроки доброти «Ми різні – ми рівні» до Міжнародного дня людей з особливими потребами тощо. Безпека дітей під час війни є важливим питанням сьогодення. Життя в сучасних реаліях дуже складне і знання з безпеки життєдіяльності є дуже важливим його компонентом як для дорослих, так і для дітей. Тому педагоги розповіли дітям про алгоритм дій під час воєнних дій і з особливою відповідальністю педагогами проводились заходи з безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму у воєнний період Були проведені заходи з вихованцями дошкільної групи, учнями 1-12 кл., а саме:

  • Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки)
  • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності перед весняними канікулами
  • Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці перед літніми канікулами.
  • «Безпека на дорозі», «Правила дорожнього руху», «Дотримання правил дорожнього руху - запорука життя».
  • Бесіда «Правила безпеки дорожнього руху в умовах воєнного стану».
  • «Безпека життєдіяльності. загальні правила, що рятують життя», «Правила безпеки в надзвичайних ситуаціях».
  • «Дотримання правил дорожнього руху під час війни – життєва необхідність».
  • «Безпека дітей на водоймах під час літніх канікул».
  • Відеоконференція для батьків «Безпека дорожнього руху під час воєнного стану».
  • «Правила поводження з вогнем»
  • «Безпека на водоймах», «Як діяти під час грози та блискавки», «Небезпечні зустрічі з незнайомими людьми», «Небезпечні знахідки» онлайн-бесіди тощо. З метою закріплення знань у учнів з питань здорового способу життя, розвитку вміння учнів слідкувати за собою, виховувати прагнення берегти своє здоров’я як найдорожчий скарб, виховувати життєву потребу завжди бути здоровим були проведені заходи здорового способу життя та запобігання шкідливим звичкам:
  • Виховна година на тему: «Будемо здорові, або пригоди маленьких зубчиків», 1-А кл.
  • «Цінуй своє життя - воно прекрасне.», «Ти-особливий», 4-Б, 4-З кл.
  • Онлайн-екскурсія до музею природи «Таємниці світового океану», «Як поводитись при виявленні підозрілих предметів», «Здоровим бути здорово», 6-А кл.
  • «Шкідливі звички та їх наслідки», 5-Б кл.
  • Онлайн-подорож «Золоте кільце України», «Дбай про здоров'я з дитинства», «Відповідальність за злочини».
  • «Будь уважним на дорозі- збережеш своє життя», «Шкідливі звички», «Корисні звички», 5-В кл.
  • «Здоров’я - найцінніший скарб», бесіда «Режим дня» Вікторина «вітамінчики-здоров’я промінчики», 3-А кл.
  • виховна година «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Життя - це спорт! Тренуймося разом! Все буде Україна!», Гра «Корисно-шкідливо для очей!», 3-Б кл.
  • Онлайн-екскурсія «Музей воскових фігур в Києві», онлайн-екскурсія «Музеї Львова», виховна година «Негативний вплив алкоголю на організм людини», виховна година «Куріння- подумай, чи це тобі потрібно?», 8, 9-Б кл.
  • «Шкідливі звички», «Як правильно чистити зуби», «Чому потрібно прибирати в оселі?» У ІІ семестрі були проведені тижні такі, як:
 19. Тиждень морально-етичного виховання (за окремим планом);

 20. Тиждень профорієнтаційної роботи «Пізнай себе. Пізнай свій шлях», в рамках якого вихователями були проведені заходи, а саме:

  • психологічний квест із вибору професії для старших підлітків.
  • година спілкування «Вибір професії, або завдання з багатьма невідомими»;
  • розважальна програма «Життя – це вибір. Що обирати – вибирай сам»;
  • профорієнтаційні онлайн – екскурсії;
  • зустріч з випускниками(профорієнт. година).
  • психологічний квест із вибору професії для старших підлітків.
  • година спілкування «Вибір професії, або завдання з багатьма невідомими»;
  • розважальна програма «Життя – це вибір. Що обирати – вибирай сам»;
  • профорієнтаційні онлайн – екскурсії;
  • зустріч з випускниками(профорієнт. година).
 21. Тиждень здорового способу життя «Ми за здоровий спосіб життя!», в рамках якого вихователями були проведені заходи, а саме: -виховні бесіди: «Хочу бути здоровим», «Абетка харчування»; -лекція лікаря «Профілактика венеричних і гінекологічних захворювань» (10-12 кл.) тощо.

 22. Тиждень національно-патріотичного виховання «Шевченківський тиждень», «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській», в рамках якого вихователями були проведені заходи, а саме: -тематична хвилина інформації «Квітку своєї любові вплету у вінок Кобзаря»; -мистецька вітальня «Шевченко і сьогодення»; -читаємо улюблені вірші «Шануймо рідну мову» тощо.

 23. Тиждень безпеки дорожнього руху в умовах воєнного стану, в рамках якого вихователями були проведені заходи, а саме:

  • Виховні бесіди, інструктажі з безпеки пасажирів в умовах воєнного стану та стосовно попередження ДТП, дотримання правил дорожнього руху, надання переваги в русі спеціальним транспортним засобам, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигналами та транспорту ЗСУ тощо.
  • Роз’яснювальна робота щодо дотримання правил дорожнього руху.
  • Онлайн-конференція для батьків «Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану».
  • Онлайн-урок для школярів з безпеки дорожнього руху в рамках національного проєкту «Безпечна країна» тощо.
 24. Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці перед літніми канікулами (за окремим планом). Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі виховної роботи нашої школи, було проведено такі заходи, а саме:

  • Година спілкування з батьками, учнями: «Про необхідність дотримання внутрішньошкільного розпорядку», «Зовнішній вигляд учнів» тощо.
  • Заходи щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
  • Консультації для молодих батьків «Психологічні і вікові особливості дитини».
  • Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснення систематичної перевірки умов утримання та виховання в них неповнолітніх.
  • Батьківський лекторій «Сімейне виховання», «Неслухняна дитина» тощо.
  • Практикум для батьків «Профілактика шкідливих звичок».
  • Тренінг для батьків «Розуміння шляхів виховання дитини як умова формування конструктивного діалогу в родині».
  • Практикум для батьків «Відповідальність батьків за порушення прав дитини».
  • Вечір запитань і відповідей для батьків «Психологія спілкування з дітьми».
  • Тренінги для батьків «Діти з особливими освітніми потребами».
  • Батьківсько-учнівський тренінг «Тато, мама, я – бережлива сім’я». Було організовано всеобучі для батьків з питань безпеки життя та збереження здоров’я дітей. Гурткова робота сприяє розвитку пізнавальних можливостей, інтелектуальному, естетичному та емоційному вихованню дітей з вадами зору та з вадами розумового розвитку, привчає їх спілкуватись між собою, бути акуратними та відповідальними, ставити мету і домагатись її досягнення. В школі працювали гуртки та заняття з комплексної реабілітації учнів з художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно- спортивного, соціально-реабілітаційного, гуманітарного напрямків роботи, такі як:
  • ХОР» (керівник Шахов М.А.)., «ВІА» (керівник Шахов М.А.), «Спортивний гурток» (керівник Лоскучерява Н. П.), «Хореографія» (керівник Богданова В.О.), а також проводилися заняття з комплексної реабілітації, учнів такі як: «М’яка іграшка» (керівни Мазур С.Т.), «Скульптура і прикладне мистецтво» (керівник Дігас Г.Й.), «Ляльковий театр», «Драматичний гурток» (керівник Шевченко А.М.), «Комп’ютерна грамота» (керівник Чала Т.В.), «Комп’ютерна грамота» (керівник Шевченко Я.О.), «ХОР» (керівник Шахов М.А.), «Класичний
   масаж» (керівник Карпенко Л.М.), «Орієнтування в просторі» (керівник Крамнистий О.О.), «Ігроленд»(керівник Курінна В.Р.). Вихованці школи брали активну участь у Київському міському фестивалі творчості дітей та молоді з інвалідністю, що організований з метою сприяння самовизначення і самореалізації, адаптації та психологічної реабілітації дітей з особливими потребами, інтеграції їх у суспільство, виявлення талановитих молодих людей з особливими потребами та з метою організації змістовного дозвілля учнів. Призове місце у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво», робота з тканиною «Щедра осінь» здобув Крамнистий Олексій, учень 9-А класу, керівник Левченко Ю.А. Призове місце у номінації «Декоративно - ужиткове мистецтво», виріб «Козаки» ліплення (глина) здобув Любченко Володимир, учень 11-А класу, керівник Дігас Г.Й. Призове місце у номінації «Інструментальна», соло на акардеоні «Пустотливі награщі» здобув Кожухівський Володимир, учень 8-Б класу, керівник Шахов М.А. Спортивно – масова робота в школі проводиться на задовільному рівні, педагоги відповідально підходять до проведення всіх заходів. Вони використовують різноманітні форми й методи виховної роботи: • тематичні класні години; • екскурсії; • колективні творчі справи; • індивідуальні бесіди з дітьми та батьками; • години спілкування тощо. • рухливі ігри; • веселі старти тощо. Для поліпшення функціонального, фізичного стану і розумової працездатності школярів в школі педагогами систематично проводиться: • ранкова зарядка; • фізкультурні хвилинки під час уроків; • фізичні вправи та рухливі ігри на великих перервах, під час прогулянок; • спортивні свята; • місячники здорового способу життя; • внутрішкільні змагання тощо. Також були проведені з дотриманням карантинних вимог заходи, а саме:
  • Всеукраїнський олімпійський урок, спортивно – розважальні ігри, спортивна вікторина «Ми сміливі, спритні і кмітливі», конкурс малюнків «Спорт- здоров'я і краса!», спортивні змагання «Козак - богатир», інформаційна година про здоровий спосіб життя та шкідливі звички «Здоров'я – перш за все» тощо.
  • Вчителями фізкультури в позаурочний час було проведено турнір із шахів, мініфутбол, спортивні естафети «Козацькі забави», змагання з голболу, легкої атлетики («Човниковий» біг, стрибки у довжину з місця, метання м’яча в ціль» тощо.
  • Тиждень Українського козацтва «Тої слави козацької повік не забудемо». В рамках тижня було проведено:
  • турнір з шашок;
  • мініфутбол;
  • голбол;
  • легкоатлетичні змагання;
  • виховні години: «Покрова Пресвятої Богородиці2;
  • перегляд презентації, відеофільмів «Були в народу мужні оборонці-звитяжці, хлібороби, козаки»;
  • спортивні змагання «Козак-богатир»;
  • свято День захисника України «Ми-нащадки козаків»;
  • виставка літератури «України вірні сини». На допомогу педагогам у вирішенні проблемних ситуацій, які виникають під час навчально – виховного процесу та у роботі з батьками, приходить практичний психолог школи Загорська З.І., яка знає особливості кожного учня, творчий потенціал кожної дитини, нахили та здібності. Протягом І півріччя психолог здійснювала індивідуальний підхід до тих дітей, які перебували у складних емоційних ситуаціях. Під посиленою увагою були учні 6-А класу. З класом проводились бесіди, тестування, анкетування та інші види впливу та заохочення до подолання конфліктних ситуацій. Вона веде корекційну роботу з учнями, які потребують певного нагляду. Організовано і проведено години психолога з учнями 5-12 класів на такі теми: «Самооцінка станів тривожності» (за адаптованою методикою Г. Айзенка), «Що таке креативність», «Що таке емпатія» та решта. Педагоги постійно намагаються розпізнати кожну особистість, проводять педагогічні спостереження, бесіди, анкетування, тестування з метою встановлення добору особистісних якостей, стилю поведінки, прагнення передбачати життєвий шлях у майбутньому і виборі професії. Педагогами школи були проведені заходи, а саме:
  • складання соціальних паспортів класів;
  • анкетування учнів Шкільний лідер;
  • засідання оперативної групи за наслідками контролю відвідування уроків учнями школи;
  • інтелектуальні турніри, творчі конкурси;
  • рейд-перевірка умов життя учнів пільгового контингенту та проблемних родин тощо. Проводилась індивідуальна робота за запитами педагогів у 9-А класі, 10-А класі, 6-В класі. За результатами вивчення питання адаптації учнів 5-х класів психолог склала звіт за програмою вивчення, для всіх педагогів проводили педраду «Наступність у навчанні та вихованні п’ятикласників». Проведений аналіз адаптаційного періоду учнів 1 – х класів. У листопаді 2021-2022 н.р. проводилась психолого-педагогічна діагностика учнів 7-А класу «Вивчався стан перебігу дітей середнього віку». Була написана програма перевірки, складений звіт, оформлені протоколи використаних методик і тестів. Були проведені заходи, а саме: -Година психолога «Профілактика расизму і ксенофобії у молоді» (9-12 кл.).
  • Година психолога «11мотивувальних звичок для підлітків»
  • Онлайн - практикум для батьків «Профілактика шкідливих звичок» тощо. Зінаїда Іванівна провела вивчення учнів 4-х класів при переході у школу другого ступеня. Учні старших класів взяли участь у проведенні моніторингу «Моє ставлення до шкідливих звичок». З учнями 5-8 класів проведено психологічний тренінг «Подолання проявів учнівського насилля» тощо.
   Після початку бойових дій у країні, переміщення учнів у різні куточки України та Європи проводилася робота психолога on-line. Підтримувала зв'язок із учнями через соціальні мережі, було проведено такі бесіди:
  • «Коли руки опускаються, як допомогти собі».
  • «Про психологію ресурсу».
  • «Знижуємо тривогу за допомогою домашніх тварин», «Про знайомого кота Степана».
  • «Психологічні ризики взаємодії із сучасними технологіями». Підтримуючи зв’язки з учнями і батьками 8-10 класів, консультувала за такими напрямками:
  • «Тривожність у дитини. Як помітити і допомогти»;
  • «Світ дитини очима дорослого» тощо. В школі з 27.09 по 01.10.2021р. проведено Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу. Головною метою заходів було навчання дітей безпечної взаємодії в освітньому процесі, попередження та протидія цькуванню, правильне вирішення конфліктів, формування у дітей нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки. Всі заплановані заходи з учнями 1 – 12 класів та дітьми дошкільної групи у рамках Тижня пройшли організовано, а саме:
  • Виставка методичної та науково-популярної літератури «Стоп! Булінг».
  • Година спілкування «Стоп насильству», «Я і мої друзі», «Світ без насильства», «Небезпека в інтернеті», «Життя без насильства».
  • Тренінг «Стоп булінг», «Булінг у дитячому середовищі».
  • Тематичні батьківські онлайн – зустрічі з питань запобігання булінгу серед дітей на тему: «Як допомогти дітям упоратися з булінгом».
  • Зустрічі з шкільним лікарем, працівниками правоохоронних органів, органів опіки та піклування з питань попередження і протидії булінгу в школі.
  • Рольова гра «Як уникнути насильства».
  • Круглий стіл «Поговоримо про булінг і кібербулінг» тощо. Робота шкільної бібліотеки була спрямована на допомогу у здійсненні навчально-виховного процесу. До уваги педагогів була представлена систематична картотека статей із питань освіти, виховання та корекційної роботи у спеціальній школі, добиралася необхідна література до проведення виховних заходів. Педагоги мали змогу використовувати педагогічну періодику, передплачену коштом профспілкової організації, а саме: «Дефектолог», «Директор школи». «Завуч», «Інформаційний збірник для освітян». Постійно добиралася література на допомогу у проведенні виховних заходів та здійсненні освітнього процесу, до педагогічних рад та батьківських лекторіїв. 29, 30 вересня 2021 р. для учнів 1-А та 1-Б класів бібліотекарем школи було проведено бібліозустріч «Я + книга + бібліотека», присвячена Всеукраїнському дню бібліотек. Діти отримали початкове уявлення про завдання шкільної книгозбірні, по роботі із користувачами, про розстановку книжок у бібліотеці. Протягом жовтня 2021 р. пройшов місячник шкільної бібліотеки під гаслом «Краєзнавство у шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності». Було проведено такі заходи:
  • Тематична виставка літератури «Поділ: минуле і сьогодення» (1-12 кл.).
  • Бібліотечна перерва «Казками та легендами повито рідний край»(1-4 кл.).
  • Музичний калейдоскоп «Київські композитори – дітям» (5-В кл.).
  • Краєзнавча мандрівка «Околиця, наповнена історією» (у бібліотеці для дітей ім. С. Чекаліна).
  • «Бібліотека на Печерських пагорбах» (екскурсія до Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського, 11 кл.).
  • Читацька перерва «З глибини століть у сьогодення» (за книгою М.О. Рибакова «Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва»).
  • Історично-літературна мандрівка «Київські казки та легенди» (1-4 кл.).
  • Бібліозустріч «Портрети незрячих вчителів на історичному тлі Києва (зустріч із випускником школи Олександром Бурчаком).
  • Читацька перерва «Знайомтесь: київська поетеса Надія Семена та її «Розказочки» (1-4 кл.).
  • Краєзнавча екологічна перерва «Земля квітучої краси» (5-8 кл.).
  • Година краєзнавчої поезії «На київських пагорбах» (вірші київських поетів про Київ, 9-12 кл.). 12 жовтня 2021 р. учні 5-6 класів школи відвідали бібліотеку для дітей ім. С. Чекаліна («Бібліотека на Пріоці»), де відбулася година спілкування до Дня українського козацтва та Дня захисника і захисниці України «Ми маленькі козачата». Діти познайомилися із книжками, присвяченими подіям козацької доби, дізналися про гетьманів та звитяги героїв Запорізької Січі. Учні оглянули книжкову виставку, відповідали на запитання тематичної вікторини. 9 грудня 2021 р. для учнів 5-12 класів у шкільній бібліотеці пройшла інформаційна година, присвячена Міжнародному дню прав людини «Мої права. Мої обов’язки». Читачі ознайомилися із першим виданням «Конвенції ООН про права дитини «шрифтом Брайля, яке було здійснене на кошти благодійників у 2020 році. Саме з цього часу користувачі із глибокими вадами зору мають доступ до самостійного читання повного переліку прав дитини. До заходу долучилися працівники бібліотеки для дітей ім. С. Чекаліна та Публічної бібліотеки Подільського району ім. О.С. Грибоєдова, надавши тематичні викладки літератури. 20 грудня 2021 р. пройшла читацька перерва «Різдвяні традиції народів світу» (1-4 кл.) У бібліотеці було оформлено виставки та добірки літератури, такі як: «30 років відновлення незалежності України», «Яків Батюк – герой, ім’я якого носить наша школа», «України вірні сини та доньки» (до Дня захисника та захисниці України»; «Бути грамотним – це модно» (до Міжнародного дня грамотності); «Біла тростина – помічниця незрячого» (до Міжнародного дня білої тростини), «Святий Миколай в гості завітав», «Пала душа, і думка в’ється, мов чайка, в’ється та пита: «Коли ж крізь сльози усміхнеться Вкраїна, матінка свята» (до - 160 річчя із дня народження Дніпрової Чайки), «У пошуках Євшан-зілля» (до 150 річчя із дня народження Миколи Вороного), «Безпека вдома та на вулиці» (до годин спілкування), «Ти знаєш, що ти - Людина (до загально шкільного дня чемності), «Голокост. Чужого горя не буває» (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту), «День пам’яті героїв Крут» (добірка до лінійки-реквіуму), «Небесна Сотня - у наших серцях» (до Дня вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні), «Разом до найкращого Інтернету» (до Міжнародного дня безпечного Інтернету), «Мова – нації основа» (до Міжнародного дня рідної мови), «Для чого в світ я народився, Свою Україну любив?» (до дня народження Т.Г. Шевченка). Проводилися рейди «Живи, книго!» з метою виховання бережного ставлення до шкільних підручників та інших книг. Одним з першочергових напрямків роботи закладу з охорони праці учасників освітнього процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, електробезпеки. Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних заходів із досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Керівництво закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг технічного стану діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання, що знаходяться у належному стані. Постійно здійснюються ремонтні роботи. Проведений ремонт вхідної групи, яка облаштована пандусом. За звітний період значно покращився рівень протипожежної безпеки. Благоустрій та прибирання прилеглої території, розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази будівлі школи здійснювався за діючим планом. На початку навчального року поновлено інструкції з охорони праці, техніки безпеки, заведено відповідні журнали. Забезпеченість вогнегасниками здійснено згідно норм. Діти з особливими освітніми потребами потребують постійного медичного нагляду. У своїй діяльності медична служба керується чинними нормативними документами, розпорядженнями, наказами директора школи. Медична служба школи протягом 2021-2022 навчального року проводила огляд дітей після канікул на наявність педикульозу та шкірних захворювань, просвітницьку робота з педагогами, батьками та технічним персоналом по запобіганню захворювань,
   здійснювала постійний контроль за графіком проходження працівниками медичних оглядів, розробила персональні листи здоров`я, здійснювала контроль за зовнішнім виглядом учнів, температурним режимом, санітарним станом у класах та спальних кімнатах, проведенням дезінфікування приміщення школи на період карантину. Щомісячно проводила аналіз виконання норм по харчуванню учнів, списування медикаментів та аналіз виконання профілактичних щеплень тощо. Протягом 2021-2022 н.р. приділялася належна увага фінансово-економічній, господарській діяльності з розвитку матеріально-технічної бази, а саме:
  • упорядкуванню шкільної території;
  • проводився контроль за складанням актів по оприбуткуванню матеріальних цінностей;
  • здійснено перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою;
  • проведено заміри опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв, випробування драбин і оформлення відповідної документації;
  • проведено роботи щодо обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
  • проведено роботи з обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
  • здійснено контроль за використанням енергоресурсів за показниками водомірного лічильника, теплолічильника, електролічильника. Не перевищувати ліміти з використання енергоресурсів;
  • організовано інвентаризацію матеріальних цінностей;
  • проводився контроль за роботою харчоблоку та технічного персоналу;
  • призначено відповідальних з питань БЖ;
  • проведено осінній огляд технічного стану приміщень та складено акти;
  • здійснено контроль за використанням енергоресурсів по показникам водомірного лічильника, теплолічильника, електролічильника, не перевищувати ліміти використання енергоресурсів;
  • підготовлено систему опалення до роботи в зимовий період;
  • підготовлено і проведено внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, провести списання матеріальних цінностей;
  • проведено генеральне прибирання шкільних приміщень;
  • облаштовано навчальний заклад згідно вимог пожежної безпеки;
  • перевірено збереження, поповнення та використання бібліотечного фонду. Аналіз підсумків 2021-2022 навчального року показав, що мети, поставленої на початку навчального року щодо навчання, виховання й розвитку учнів, в процесі діяльності в основному було досягнуто. Педагоги виявили себе фахівцями своєї справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методиками викладання предметів та проведення виховних заходів, впроваджують інноваційні технології, використовують доцільні методи та прийоми, застосовують сучасні форми навчання та виховання.

1.2. Основні завдання діяльності Спеціальної школи №5 ім. Я.П. Батюка на 2022-2023 навчальний рік.

 1. Спрямувати в 2022/2023 навчальному році всю навчальну-виховну роботу школи на вивчення і творче впровадження науково – методичних тем: районної - «Розвиток та удосконалення професійної компетентності педагога нової формації в контексті реформування освіти», шкільної - «Забезпечення цілісності процесу навчання та виховання дітей з порушеннями зору та їх адаптація в системі соціальних відносин».

 2. Продовжити роботу педагогів над впровадженням Державного стандарту загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами до роботи за новими навчальними планами, програмами з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

 3. Побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально - інтегрованої та мобільної особистості.

 4. Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і базовою, базовою і старшою школою.

 5. Продовжувати створювати умови для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання навчально – технічної бази школи, якісної організації допрофесійної підготовки.

 6. Систематичне підвищення якості освіти та її доступності, створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 7. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання і виховання.

 8. Спрямувати навчально – виховний процес на формування загальнокультурних, громадянських, патріотичних, здоров’язберігаючих компетентностей учнів, формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою всіма учасниками навчально – виховного процесу.

 9. Створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.

 10. Розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Кредо школи - кожен учень унікальна особистість і завдяки поєднанню загальноосвітніх предметів із художньо – естетичними здібностями кожен має можливість виявити себе.

 11. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.

 12. Продовжити роботу над створенням умов для розвитку самомотивації творчості, інноваційної професійної діяльності, безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

 13. Продовжити виконання нормативно-правових документів «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів», «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

 14. Формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні, збагачення народних традицій, звичаїв тощо.

 15. Виховувати у здобувачів освіти активну життєву позицію, формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря. Спрямовувати педагогічний колектив на формування особистості з глибокою, свідомою громадянською позицією.

 16. Формувати у здобувачів освіти потребу виявляти активність у вирішенні екологічних проблем з метою виховати у юного покоління екологічно доцільну поведінку як показник духовного розвитку особистості.

 17. Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу.

 18. Продовжувати зміцнювати матеріально – технічну базу навчального закладу, покращувати харчування та медичне обслуговування дітей.

 19. Створення безпечних умов з охорони праці для працівників школи та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти, фізичного розвитку та зміцнення їх здоров’я.

 20. Підвищувати відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.

 21. Продовжувати співпрацю з батьківською громадськістю щодо мотивації їхніх дітей до шкільної освіти.

 22. Продовжувати створювати умови для проведення корекційної роботи з метою реабілітації дитини з вадами зору, яка буде володіти всією сукупністю якостей, які зможуть привести її до інтеграції в суспільство.

 23. Удосконалювати роботу учнівського самоврядування, домогтися, щоб учнівське самоврядування сприяло згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації особистості, ефективному входженню в доросле життя.

Posted in Відкритість та прозорість on Jun 22, 2022

© 2017, School №5.
Template created by School №5

Авторизація